سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
الهه کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهرکرد
شجاع قربانی دشتکی – دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهرکرد
بیژن خلیلی مقدم – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه رامین خوزستان

چکیده:
فرسایش خاک یکی از مهمترین عوامل موثر در از بین رفتن بسیاری از مراتع کشور است. فرسایش طبیعی با تاثیر بر ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی خاک به طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به حساسیت فرسایش‏پذیری خاک‏‏ها شده که تخریب مراتع این فرآیند را تشدید می‏کند و ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی خاک و به طورکلی کیفیت مراتع را تحت تاثیر خود قرار می‏دهد. بنابراین توجه به تاثیر این تغییرات بر ویژگی‏های خاک که موجب افزایش فرسایش‏پذیری خاک‏ها شده و به دنبال آن هر گونه اقدامات حفاظتی خاک از اهمیت ویژه‏ای برخوردار می‏باشد. لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر تخریب اراضی مرتعی بر برخی از عوامل موثر بر فرسایش‏پذیری خاک در بخشی از مراتع زاگرس مرکزی در استان چهارمحال و بختیاری که دارای مراتع تخریب شده و تخریب نشده بود، پرداخته شد. به این ترتیب هر یک از ویژگی‏های خاک که به نحوی در فرسایش‏پذیری آن و در نهایت در فرسایش خاک موثرند پس از انجام نمونه‏برداری از افق A در هر کاربری (۱۵ نمونه مرتع و ۲۳ نمونه مرتع تخریب شده) در آزمایشگاه اندازه‏گیری گردید. نتایج نشان داد که تغییر کاربری اراضی به طور معنی‏داری در سطح احتمال ۰۵/۰ موجب افزایش جرم ویژه ظاهری خاک (۰۰۰۶/۰p<) و شن خیلی ریز (۰۱/۰p<) و کاهش ماده آلی (۰۰۰۱/۰p<) و نتیجتا افزایش فرسایش‏پذیری خاک در مرتع تخریب شده گردید. تمامی تغییرات ذکر شده بر اثر تخریب مراتع، میزان فرسایش را در این منطقه تشدید می‏کند.