سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رئوف سیدشریفی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی،
عزیر جوانشیر – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محمدرضا شکیبا – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
کاظم قاسمی گلعذانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تر اکم بوته و دوره های مختلف تداخل سورگوم بر روند رشد و سرعت ظهور برگ ذرت آزمایش فا کتوریلی در سال ۱۳۸۲ در مزرعه پژوهشی دانش کده کشاورزی دانشگاه تبریز در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. عوامل مورد بررسی شامل دوره های مختلف تداخل سورگوم (صفر، ۱۴ ، ۲۸ و ۴۲ روز بعد از سبز شدن ذرت و تمام فصل رویش آن ) و تراکم ها ی بوته (۴، ۸ و ۱۲ بوته در متر مربع ) بودند. تر اکم ذرت در حد مطلوب منطقه و برابر ۷/۸ بوته در متر مربع بود . نتایج نشان داد که فیلوکرون، فاصله زمان بین ظهور دو برگ متوالی ، درک شت خالص ذرت حداقل بود و با افزایش تر اکم و طول دوره تداخل سورگوم ، فیلوکرون افزایش ولی سرعت ظهوربرگ ذرت کاهش یافت . طول دوره رشد رویشی ذرت تحت تاثیر تراکم و دوره های مختلف تداخل سورگوم قرار گرفت. بیشترین طول این دوره درحد اکثر تر اکم و دوره تداخل سورگوم حاصلشد و کمترین آن به کشت خالص ذرت تعلق داشت . با افزایش تر اکم و طول دوره تداخل سورگوم ، بیوماس کل، سرعت رشد نسبی ، سرعت جذب خالص وسرعت رشد محصول کاهش یافت . علت این امر ممکن است کاهش سطح برگ، رقابت و سایه اندازی بوته ها برروی همدیگردردسترسی به منابع به و یژه نوربوده باشد به طوری کاهش ۳۸ درصدی شاخص سطح برگ در بالاترین تر اکم به همراه تداخل کامل سورگوم با ذرت در مقایسه با کشت خالص ذرت بدست آمد.