سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رئوف سیدشریفی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی،
عزیر جوانشیر – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محمدرضا شکیبا – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
کاظم قاسمی گلعذانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تر اکم و دوره های مختلف تداخل سورگوم بر فنولوزی ، عملکرد و وضعیت نوری ذرت ، یک ازمایش فا کتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۸۲ در مزرعه پزوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید.فاکتور های مورد بررسی ، تراکم های سورگوم (۴، ۸ و ۱۲ بوته در متر مربع ) با دوره های مختلف تداخل (صفر، ۱۴، ۲۸ و ۴۲ روز بعد از سبز شدن ذرت و کل س یکل زیستی ان ) بودند.تراکم مطلوب ذرت برابر ۷/۸ بوته در متر مربع در نظر گرفته شد .بر حسب روز های بعد از کاشت، طول مراحل نموی ذرت (به جز دوره تطابق گلدهی )در کشت خالص کاهش و با افز ایش تر اکم و طول دوره تداخل سورگوم افزایش یافت. بیشترین افت عمل کرد ذرت ( ۳۸ درصد ) به تیمار حد اکثر تراکم و طول دوره تداخل کامل سورگوم با ذرت مربوط شد .میزان سایه اندازی بوته های سورگوم رو ی ذرت در این ترکیب تیماری به ۶۰ درصد رسید.میزان نفوذ نور به درون کانوپی ذرت با گذشت زمان کاهش یافت ولی در اواخر دوره رشد تا حدودی افزایش یافت.