سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید محمد پیشدار فرادانه – کارشناس ارشد بخش اصلاح و تهیه ی نهال و بذر- مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد- دزفول
حسین موسوی نیا – دانشیار سابق گروه زراعت و اصلاح نباتات – دانشگاه شهید چمران اهواز
اسکندر زند – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی – بخش تحقیقات علف های هرز
احمد کلانتر احمدی – کارشناس ارشد بخش اصلاح و تهیه ی نهال و بذر- مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد- دزفول

چکیده:

در آزمایشی مزرعه ای در منطقه اهواز، تاثیر تداخل هوایی و زیرزمینی یولاف وحشی بر عمل کرد و اجزای عمل کرد گندم رقم چمران در قالب یک طرح بلو ک کامل تصادفی با ٥ تکرار ، مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش از صفحات جدا کننده به منظور مقایسه ی تاثیر تیمارهای بدون تداخل (شاهد )، تداخل هوایی، تداخل زیرزمینی وتداخل کامل در طول دوره ی رشد ( ۱۲۰ روز پس از کاشت ) برای گندم و یولاف وحشی کشت شده در گل دانه ای واقع در محیط طبیعی استفاده شد . تداخل زیر زمینی و تداخل کامل گندم با یولاف وحشی موجب کاهش تعداد دانه در سنبله در مقایسه با تیمار شاهد گردید . از طرفی، گر چه تعداد دانه در سنبله گندم در تیمار تداخل هوایی نسبت به تیمار شاهد کمتر بود اما با تیمارهای تداخل زیرزمینی و تداخل کامل تفاوت معنی دار داشت. تیمارهای تداخلی بر تعداد سنبلچه در سنبله و متوسط وزن تک بذر گندم تاثیری نداشتند . تیمار شاهد (بدون تداخل ) بیشترین عمل کرد دانه ی گندم (۲/۹ گرم در بوته ) را تولید نمود و پس از آن تیمارهای تداخل هوایی، تداخل زیرزمینی و تداخل کامل (۱/۳ گرم در بوته) به ترتیب عملکرد کمتری تولید نمودند.