مقاله تاثیر تدريس به روش نقشه مفهومي بر ميزان يادگيري و يادداري يک درس در دانشجويان پرستاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۱۱۲ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر تدريس به روش نقشه مفهومي بر ميزان يادگيري و يادداري يک درس در دانشجويان پرستاري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقشه مفهومي
مقاله دانشجويان پرستاري
مقاله يادگيري
مقاله يادداري
مقاله روش هاي آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: پارياد عزت
جناب آقای / سرکار خانم: احساني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يادگيري مساله اساسي در ارايه مراقبت هاي پرستاري، نيازمند استراتژي هاي جديد آموزشي است. تدوين نقشه مفهومي به عنوان يک استراتژي، تسهيل کننده تفکر، آموزش، يادگيري و ارزشيابي است. اين پژوهش با هدف مقايسه ميزان يادگيري و ارايه طرح ذهني در دو گروه مورد و شاهد و استفاده از نتايج آن در ارتقاي آموزش تئوري، طراحي شد، تا در نهايت با فارغ التحصيل شدن دانشجويان خلاق، امر مراقبت از بيمار ارتقا يابد.
روش کار: بررسي با استفاده از روش نيمه تجربي و انجام پيش و پس آزمون انجام شد. دانشجويان کارشناسي پرستاري در دانشکده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت، به عنوان گروه تجربي و دانشجويان در نيمسال بعدي به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. موضوع مورد آموزش ۴ جلسه درس آب و الکتروليت بود که به دانشجويان در يک ترم به روش نقشه مفهومي و در گروه کنترل به روش سنتي آموزش داده شد. پيش و پس آزمون با استفاده پرسشنامه بر اساس موضوع تدريس انجام شد. داده ها توسط آزمون هاي آماري chi square،paired t test. ,independent t test مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معني داري، ۰۵/۰ در نظر گرفته شد.
 يافته ها: نتايج اين پژوهش نشان داد که روش آموزشي نقشه مفهومي توانسته است به صورت معني داري نمرات پس آزمون در گروه مورد (۷/۴±۴۱/۱۲) را درمقايسه با گروه شاهد (۰۶/۵±۶۴/۹) ارتقا دهد (p<0.05). نمرات آزمون يادداري نيز در دوگروه مورد (۸۵/۴±۷۲/۱۱) و در گروه کنترل (۲۴/۵±۳۳/۹) تفاوت معني داري را نشان داد (p<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش مويد تاثیر روش نقشه مفهومي بر يادگيري دانشجويان پرستاري است بنابراين توصيه مي شود زماني که نياز به يادگيري عميق مطالب درسي وجود دارد از اين روش آموزشي استفاده شود.