سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حبیب امیر حلاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
فرهاد جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مهرداد یارنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
حمداله کاظمی اربط – استاد دانشگاه تبریز

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی و شناخت اثرات تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد در دو سینگل کراس ذرت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل در ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۲ اجرا گردید.تیمارهای آزمایشی شامل دو هیبرید ۶۰۴ و ۷۰۴ ذرت و تیمار تراکم در سه سطح ۷۰،۶۰ و ۸۰ هزار بوته در هکتار بود.نتایج آزمایش نشان داد که تراکم بوته بر صفاتی مانند عملکرد تک بوته و هکتاری،طول بلال ،تعداد دانه در بلال شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک معنی دار بود. اختلاف بین دو هیبرید و اثرات متقابل هیبرید در تراکم بر روی صفات مورد بررسی عمومًا معنی دار بود.با افزایش تراکم طول بلال ، تعداد دانه در بلال و عملکرد تک بوته کاهش یافته ولی شاخص برداشت و عملکرد هکتاری افزایش یافت.با توجه به اینکه بیشترین تعداد دانه در بلال در هیبرید ۶۰۴ با تراکم ۷۰۰۰۰ بوته در هکتارمعادل متوسط ۸۳۲/۶۰ دانه و کمترین آن در هیبرید ۷۰۴ با تراکم ۸۰۰۰۰ بوته در هکتارمعادل متوسط ۶۸۴/۹۱ دانه و بیشترین عملکرد دانه در تک بوته در هیبرید ۷۰۴ با تراکم ۶۰۰۰۰ بوته در هکتار معادل ۲۳۴/۹۲ گرم و کمترین آن در هیبرید ۶۰۴ با تراکم ۸۰۰۰۰ بوته در هکتار معادل ۱۹۳/۰۸ گرم مشاهده گردید ،در هیبرید ۷۰۴ وزن هزار دانه ۲۹۸/۹۶ گرم و در رقم ۶۰۴ معادل ۲۶۶/۰۹ گرم بود.این فزونی وزن هزار دانه در هیبرید ۷۰۴ می تواند کمی تعداد ردیف دانه را جبران نماید. اثر تراکم از نظر وزن هزار دانه معنی دار نبود ولی اثر متقابل سطوح تراکم با هیبرید در مقایسه ی میانگین ها توسط دانکن اختلافی در سطح احتمال پنج درصد نشان داد.بیشترین وزن هزار دانه در تراکم ۶۰۰۰۰ بوته در هکتار هیبرید ۷۰۴ معادل ۳۰۶/۸۲ گرم و کمترین آن در تراکم ۸۰۰۰۰ بوته در هکتار هیبرید ۶۰۴ معادل ۲۵۴/۶۲ گرم مشاهده گردید. بیشترین عملکرد دانه در هکتار در هیبرید ۷۰۴ با تراکم ۸۰۰۰۰ بوته در هکتار معادل ۱۶۵۱۶ کیلوگرم و کمترین آن در هیبرید ۶۰۴ با تراکم ۶۰۰۰۰ بوته در هکتار معادل ۱۳۴۰۳ کیلوگرم مشاهده گردید بیشترین شاخص برداشت در هیبرید ۶۰۴ با تراکم ۸۰۰۰۰ بوته در هکتار معادل ۵۴/۳۰ درصد و کمترین آن در هیبرید ۷۰۴ با تراکم ۶۰۰۰۰ بوته در هکتار معادل ۴۹/۲۰ درصد مشاهده گردید. بدین ترتیب برای منطقه تبریز هیبرید ۷۰۴ در تراکم ۸۰ هزار بوته در هکتار قابل توصیه است.