سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پیام پزشکپور – کارشناسی ارشد، استادیار و کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
مسعود رفیعی – کارشناسی ارشد، استادیار و کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
میرزا حسین نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد،
علی خورگامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

چنانچه آب و مواد غذایی به اندازه کافی در دسترس گیاه باشد ، مقدار ماده خشک تولید شده به مقدار نوری که به سطح قسمت ها ی سبز گیاه تأ یید شده و به کارایی مصرف نور بستگی تام دارد. به منظور بررسی ارتباط بین تراکم بوته و آبیاری تکمیلی بر نحوه جذب نور در جامعه گیاهی ارقام مختلف نخود ، این مطالعه در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سراب چنگایی خرم آباد درقالب طرح اسپلیت، اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجراء گردید . تیمار های آبیاری تکمیلی در مرحله ٥٠ درصد گلدهی، پر شدن غلاف ها و شاهد (دیم) به عنوان کرت های اصلی ، رقم با سه سطح (Flip 93-93، آرمان و توده محلی گریت ) به عنوان کرت های فرعی و تر اکم با چهار سطح (۳۰، ۴۲، ۵۴ و ۶۶ بوته در مترمربع) به عنوان کرت های فرعی فرعی در نظر گرفته شدند . آبیاری تکمیلی بر میزان نفوذ نور اثر بسیار معنی دار داشت به طور ی که درشرایط آبیاری تکمیلی در مرحله ٥٠ درصد گلدهی دارای حداقل میزان نفوذ نور در کف سایه انداز گیاهی (۱۱۷/۰۰۶ وات بر مترمربع) بود و در شرایط دیم (شاهد) ۱۸۰/۸۷ وات بر متر مربع بود . نفوذ نور در کف سایه انداز گیاهی تحت تاثیر رشد رویشی گیاه قرار گرفت که در نتیجه کاهش رشد رویشی در تیمار شاهد (دیم)، بیشترین میزان نفوذ نور را داشت و با انجام آبیاری تکمیلی با افزایش رشد رویشی کمترین میزاننفوذ نور در کف سایه انداز گیاهی مشاهده گردید که این باعث افزایش جذب تشعشعات فعال فتوسنتزی و عملکرد دانه و بیولوژیک گردید. در ارقام مختلف نخودبا توجه به آرایش برگ ها و ساختار مورفولو ژیکی آن ها اختلاف معنی داری بین میزان نفوذ نور در کف سایه انداز گیاهی مشاهده نشد ولی ر قم آرمان با تیپ رشدی ایستاده و آرایش برگی متفاوت و رشد رویشی چترمانند دارای کمترین میزان نفوذ نور در کف سایه انداز گیاهی بود . میزان استهلا ک نور در کف سایه انداز گیاهی با افزایش تراکم بوته روندی کاهشی داشته است و کمترین میزان استهلاک نور در کف کنوپی در تراکم های ٥٤ و ٦٦ بوته در مترمربع به دست آمد. توانایی ارقام مورد بررسی در جذب تشعشعات خورشیدی متأثر از تراکم بوته بود به طوری که بیشترین تر اکم بوته موجود بیشترین میزان جذب نور را به همراه داشت . میزان وزن خش ک بوته و عمل ک رد دانه متأثر از میزان کل جذب نور بود.