سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

خسرو محمدی عیسی آباد – دانشجو کارشناسی ارشد زراعت
مجید آقاعلیخانی – استادیار گروه زراعت، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور بررسی اثر تر اکم بوته و تاریخ کاشت بر درصد قند ذرت شیرین یک آزمایش مزرعه ای در سال ١٣٨٣ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس واقع در غرب تهران به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی انجام شد . در این آزمایش عامل تاریخ کاشت در چهار سطح (یکم خرداد، بیستم خرداد، دهم تیر و سی ام تیر ) به عنوان عامل اصلی و تراکم بوته در چهار سطح (۴۵، ۵۵، ۶۵ و ۷۵ هزار بوته در هکتار ) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. در مرحله خمیری نرم از هر کرت تعدادی بلال برداشت و به آزمایشگاهمنتقل گردید و درصد قند کل ذرت شیرین به همراه درصد قند های ساکارز، گل وکز و فروکتوز به روش HPLC اندازه گیری شد . جمع بندی نتایج حاکی از آن است که عامل تاریخ کاشت و تراکم بوته درصد کل قند و درصد ساکارز که قند اصلی ذرت شیرین می باشد را به طور معنی داری تحت تاثیر قرار داد . بیشترین درصد کل قند و ساکارز درتاریخ کاشت بیستم خرداد به دست آمد و کشت های قبل و بعد از این تاریخ با افت درصد قند در بلال مواجه بودند و تراکم ٥٥ هزار بوته در هکتار نیز دارای بیشترین درصد قند کل و ساکارز بود.