سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

خسرو محمدی عیسی آباد – دانشجو کارشناسی ارشد زراعت
مجید آقاعلیخانی – استادیار گروه زراعت
مهدی علی یاری – دانشجو کارشناسی ارشد ترویج، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور بررسی اثر تر اکم بوته و تاریخ کاشت بر عمل کرد اقتصادی و اجزای آن در ذرت شیرین یک آزمایش مزرعه ای در سال ١٣٨٣ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس واقع در غرب تهران به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با ٤ تکرار انجام شد . در این تحقیق تاریخ کاشت ذرت در چهار سطح (یکمخرداد، بیستم خرداد، دهم تیر و سی ام تیر ) به عنوان عامل اصلی و تراکم بوته در چهار سطح (۴۵، ۵۵، ۶۵ و ۷۵ هزار بوته در هکتار ) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند . نمونه برداری در مرحله خمیری نرم انجام شد . عملکرد و اجزای عمل کرد و صفات ظاهری بلال شامل تعداد بلال در بوته، طول بلال، قطر بلال، تعداد ردیف د انه در بلال و تعداد دانه در ردیف اندازه گیری شد . جمع بندی نتایج حا کی از آن است که عمل کرد بلال ذرت شیرین در تاریخ کشت های مختلف متفاوت و بیشترین مقدار آن ٣٢٥٠ گرم در متر مربع مربوط به تیمار کشت در تاریخ بیستم خرداد با تر اکم ٧٥٠٠٠ بوته در هکتار بود . عملکرد بلال تحت تاثیر تر اکم بوته نیز واقع شد . به این ترتیب کشت ذرت شیرین در تاریخ بیستم خرداد با تولید ٢٨ تن بلال در هکتار در حدود ۲۲/۶ درصد افزایش نسبت به کشت زود هنگام ایجاد کرده و افزایش تعداد بلال در واحد سطح در تراکم های بالاتر ک اهش عملکرد تک بوته ای را جبران کرده است.