سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

خسرو محمدی عیسی آباد – دانشجو کارشناسی ارشد زراعت
مجید آقاعلیخانی – استادیار گروه زراعت، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور بررسی اثر تر اکم بوته و تاریخ کاشت بر صفات فنولو ژیک و مورفولو ژیک ذرت شیرین یک آزمایش مزرعه ای در سال ١٣٨٣ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس واقع در غرب تهران به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی انجام شد . در این آزمایش عامل تاریخ کاشت در چهار سطح (یکم خرداد، بیستم خرداد، دهم تیر و سی ام تیر ) به عنوان عامل اصلی و تراکم بوته در چهار سطح (۴۵، ۵۵ف ۶۵ و ۷۵ هزار بوته در هکتار ) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند . آزمایش با چهار تکرار جمعًا از ٦٤ واحد آزمایشیتشکیل گردید . در طول فصل رشد یادداشت برداری ها به صورت منظم انجام شد و تاریخ سبز شدن، تعداد روز تا ظهور تاسل و بلال، تعداد روز تا زمان ابریشم دهی و تعداد روز تا مرحله خمیری در تیمارهای مختلف یادداشت برداری شد. در مرحله ۵۰ درصد کاکل دهی نمونه برداری از هر واحد آزمایشی انجام پذیرفت و صفات مورفولوژیکنظیر تعداد پاجوش، ارتفاع بوته و شاخص سطح برگ اندازه گیری شد . جمع بندی نتایج حا کی از آن است که عامل تاریخ کاشت و تراکم بوته صفات فنولولو ژیک را به طور معنی داری تحت تاثیر قرار داد . همچنین تاثیر معنی داری روی ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ و تعداد پاجوش داشت. بررسی اثرات متقابل تراکم بوته و تاریخ کاشت نشان داد که تیمار کشت شده با تراکم ٤٥ هزار بوته در هکتار در تاریخ دهم تیر دارای کوتاهترین دوره رشد بود و در مدت ٧٤ روز به مرحله خمیری رسید. به تاخیر انداختن کشت ذرت شیرین تا سی ام تیرماه باعث تولید بیشترین تعداد پاجوش ها در هر بوته گردید اما بالاترین شاخص سطح برگ از کشت ذرت شیرین در ٢٠ خرداد حاصل شد.