سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

همایون چگنی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد،
امیرحسین شیرانی راد – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج
معصومه محمد زاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی کشاورزی –زراعت واصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

این تحقیق در سال ۱۳۸۲ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد به منظور بررسی تاثیر سه تر اکم بوته ۳۰، ۵۰، ۷۰ بوته در متر مربع وسه غلظت مختلف کلرو کلرین کلرید (CCC) صفر ، ۱/۳ و ۲/۶ لیتردر هکتار صورت گرفته است که برخی از صفات ظاهری رقم ساری گل (PF7045/91) کلزا (Barssica napus L.) همچنین عملکرد دانه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفته است.افزایش تراکم بوته از ٣٠ به ٧٠ بوته در متر مربع باعث کاهش معنی دار ارتفاع بوته گردید. میانگین قطر ساقه در تیمارهای ۱/۳ و ۲/۶ لیتر در هکتار وتر اکم بوته ٧٠ بوته در متر مربع نسبت به تیمار شاهد به صورت معنی داری افزایش پیدا کرد. اما در مورد وزن خشک بوته افزایش تراکم بوته از ٣٠ به ٧٠ بوته در متر مربع تنها در تیمار صفر کاهش معنی داری داشته است که تفاوت آن ها با شاهد معنی دار شد . با توجه به تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که تر اکم ۷۰ بوته در متر مربع واستفاده از ۲/۶ لیتر کلر و کلرین کلرید (CCC) در هکتار برای حداکثر عملکرد دانه مطلوب است.