سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الهام جم – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران
علی عبادی خزینه قدیم – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
ایرج امینی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران
بهرام دهدار مسجدلو – عضو هیات علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل

چکیده:

مینی تیوبرها غده های بذری عاری از ویروس سیب زمینی هستند که از کشت بافت به دست می آیند. به منظور تعیین اثر فواصل بوته روی ردیف واندازه های مختلف غده چه، روی عملکرد و اجزای عملکرد، فنولوژی و برخی صفات کیفی غده رقم آگریای سیب زمینی در منطقه اردبیل، آزمایشی به صورت کرت ها ی خرد شده (اسپلیت پلات ) در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی ۱۳۸۴ اجرا شد که در آن از سه فاصله بوته (۸، ۱۲ و ۱۶ سانتی متر ) و سه اندازه مختلف غده چه ( ١ تا ١٠ گرم ، ١١ تا ٢٠ گرم و ٥٠ گرم ) استفاده شد .نتایج آزمایش نشان داد که در فاصله کاشت ٨ سانتی متر ، سر یع تر ین زمان ضهور صفات فنولو ژیک، بیشینه ارتفاع بوته ، تعداد غده در بوته ، عملکرد، تعداد غده های کوچکتر از ۲۸ میلی متر و بین ۲۸ تا ۵۵ میلی متر و در فاصله کاشت ١٦ سانتی متر، بیشترین مقدار متوسط وزن غده ، تعداد ساقه اصلی ، قطر ساقه اصلی و بیشترین درصد ماده خشک به دست آمد . از لحاظ اندازه غده چه نیز در غده ها ی ٥٠ گرمی تمامی صفات مربوط به عملکرد و اجز ای آن دار ای بیشترین مقدار ، ظهور صفات فنولو ژیک سر یعتر، و غده ها ی کوچکتر از ۲۸ و بزرگتر از ۵۵ میلی متر بیشترین درصد ر ا دارا بودند . در این آزمایش بالاترین عمل کرد غده رقم آگریا ، از فاصله کاشت ٨ سانتی متر و اندازه غده چه ٥٠ گرم به دست آمد.