سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عادل غدیری – پژوهشگر. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی,
امیرحسین شیرانی راد – استادیار پژوهش. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذرکرج
محمدرضا اردکانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی اکبر قنبری – عضو هیات علمی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

به منظور بررسی اثر تر اکم کاشت بر روند تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی رشد در ارقام آفتابگردان روغنی، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی استان مر کزی به اجر اء گذاشته شد. با تنظیم فاصله گیاهان روی خطوط کاشت به میزان ۱۷/۵ ، ۲۱/۸ و ۲۵/۶ سانتی متر و فاصله ردیف های کاشت ٦٠ سانتی متر، سه تر اکم گیاهی ۹۵، ۸۰ و ۶۵ هزار گیاه در هکتار حاصل گردید . همچنین ارقام بک ار رفته در این مطالعه شامل زاریا، چرنیا نکا، ر کورد وهیبریدآذرگل بود . نتایج نشان دادند که با افزایش تر اکم گیاه، وزن خشک کل گیاه در واحد سطح (TDW)، شاخص سطح برگ (LAI) و سرعت رشد محصول (CGR) افزایش یافت، ولی سرعت رشد نسبی (RGR) کاهش پیدا کرد. سرعت جذب خالص (NAR) در تر اکم ٩٥ هزار گیاه در هکتار در اوایل فصل رشد، بیشترین مقدار بود، ولی در ادامه دور ه رشد شدیدًا کاهش یافت.