سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید محمودی – کارشناس ارشد زراعت
خسرو عزیزی – استادیار دانشگاه لرستان
امیر قلاوند – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی اکبر قنبری – عضو هیا‌‌ت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تراکم گیاهی و آرایش کاشت بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد،عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت در لوبیا قرمز رقم اختر، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار، در سال زراعی ۸۳ -۱۳۸۲ در مزرعه ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین در کیلومتر ۸ جاده خمین- قورچی باشی با میانگین بارندگی سالیانه ۳۰۰ میلیمتر اجرا شد.تیمارهای آزمایشی شامل: تراکم گیاهی در سه سطح ( ۳۰،۴۰ و ۵۰ بوته در متر مربع ) و آرایش کاشت در چهار حالت ( مربع، لوزی، مستطیلی a با فاصله بین خطوط کاشت ۵۰ سانتیمتر و مستطیلی b با فاصله بین خطوط کاشت ۲۵ سانتیمتر ) و به صورت دست کاشت در کرت های به ابعاد دو نیم در هفت و نیم متر انجام شد.نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین قطر ساقه اصلی ( ۵/۲۱ میلیمتر)، تعداد شاخه فرعی ( ۵/۱۳ )، تعداد غلاف( ۹/۰۵ )، وزن ۱۰۰ دانه ( ۴۱/۳۱گرم ) در تراکم گیاهی ۳۰ بوته در متر مربع و کمترین قطر ساقه اصلی ( ۴/۶۵ میلیمتر)، تعداد شاخه فرعی ( ۴/۲۹ )، تعداد غلاف ( ۶/۲۵) و وزن ۱۰۰ دانه ( ۳۷/۵۹ گرم ) مربوط به تراکم گیاهی ۵۰ بوته در متر مربع اختلاف معنی داری می باشد، هر چند تعداد گره در بوته و دانه در غلاف تحت تاثیر تراکم گیاهی قرار نگرفت ولی بیشترین تعداد گره در بوته ( ۶/۵۷ ) و دانه در غلاف( ۳/۵۲ ) مربوط به تراکم گیاهی ۳۰ بوته در متر مربع و کمترین مقدار به ترتیب معادل ۶/۱۸ و ۳/۳۶ در تراکم گیاهی ۵۰ بوته در متر مربع مشاهده شد.با افزایش تراکم گیاهی از ۳۰ به ۴۰ و ۵۰ بوته در متر مربع، ارتفاع بوته از ۳۳/۹۳ به ۳۶/۷۹ و ۳۹/۷۸ سانتیمتر، عملکرد دانه از ۲۳۲۸ به ۲۷۸۵ و ۳۰۸۸ کیلوگرم در هکتار و عملکرد بیولوژیکی از ۵۹۷۵/۶به ۷۲۴۹/۶ و ۸۵۰۹/۸کیلوگرم در هکتار افزایش یافت.شاخص برداشت با افزایش تراکم گیاهی از ۳۰ به ۴۰ و ۵۰ بوته در متر مربع به ترتیب از ۳۹ به ۳۸/۶۶و ۳۶/۲۳درصد کاهش یافت.بیشترین تعداد شاخه فرعی( ۵/۱۴ ) و تعداد غلاف در بوته( ۸/۴۳ ) درآرایش کاشت مربع و اختلاف معنی دار شد، همچنین بیشترین مقدار وزن ۱۰۰ دانه( ۳۹/۴۲ گرم) تعداد دانه در غلاف ( ۴۹/۳ ) در آرایش کاشت مستطیلی a ولی اختلاف معنی دار نبود.بیشترین عملکرد دانه ۲۹۸۴ کیلوگرم در هکتار و عملکرد بیولوژیکی ۷/۷۷۴۸ کیلوگرم در هکتار در آرایش کاشت مربع و کمترین مقدار به ترتیب ۲۴۸۶ کیلوگرم در هکتار و عملکرد بیولوژیکی ۶۷۲۴/۳ کیلوگرم در هکتار در آرایش کاشت مستطیلی a به دست آمد.