سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسماعیل قلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی,
احمد توبه – هیا ت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
عبداله حسن زاده قورت تپه – هیا ت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
علی اصغری – هیا ت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور تعیین تراکم مطلوب بوته آفتابگردان هیبرید آذرگل آزمایشی در سال ١٣٨٤ در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی ارومیه واقع در استان آذربایجان غربی انجام شد . این آزمایش به صورت طرح کرتهای یک بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در ٤ تکرار مورد بر رسی قرار گرفت . عامل اصلی شامل ٣ فاصله ردیف (۴۵، ۶۰ و ۷۵ سانتی متر) و عامل فرعی شامل ٤ فاصله گیاه روی خط ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ سانتی متر بود . نتایج حاصل از داده های مورد بررسی نشان داد که فاصله خطوط کاشت بر عملکرد دانه ، ارتفاع گیاه، قطر ساقه و تعداد روز تا ٥٠ % گلدهی از لحاظ آمار ی در سطح احتمال ١% و بر صفات قطر طبق ، وزن هزار دانه ، تعداد دانه در هر طبق ، درصد دانه های پر و درصد دانه های پوک در هر طبق و تعداد حلقه در هر طبق در سطح احتمال ٥% تاثیر معنی داری داشت. تعداد دانه در هر طبق ، وزن هزار دانه، قطر طبق ، درصد دانه های پر و درصد د انه های پوک و تعداد حلقه در هر طبق در اثرات ساده فواصل بوته روی خطوط کاشت در سطح ١% تفاوت معنی دار داشتند و عملکرد تحت تاثیر فواصل بوته قرار نگرفت ولی عملکرد دانه ، در اثرات متقابل اختلاف معنی داری داشتند سایر صفات اندازه گیری شده در اثرات متقابل تیمارها تفا وت معنی دار نشان ندادند . صفات درصد روغن ، عملکرد روغن ، درصد پروتئین و عملکرد پروتئین نیز در تیمار های آزمایشی مورد مقایسه آماری قرار گرفتند نتایج نشان داد که تفاوت درصد روغن و عملکرد روغن در فواصل خطوط کاشت در سطح احتمال ١% معنی دار بود و صفات درصد پروتئین و عملکرد پروتئین در اثرات فرعی و اثرات متقابل تیمارها اثرات معنی داری نشان ندادند . بر اساس نتایج بدست آمده مناسب ترین تراکم گیاه برای آفتابگردان رقم آذرگل با عملکرد دانه حدود ٣٦٦٩ کیلوگرم در هکتار با ترکیب تراکم ۲۵*۷۵ سانتی متر می باشد.