سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا عباسی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد ، دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد ، دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد سیدرضی – شرکت محافظان بهبود آب
محمدعلی گلعذار – استاد ، دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش عملکرد بازدارندگی ترکیب آزولها و فسفوناتها بر روی برنج در آب ، به منظور ساخت بازدارنده ای که همزمان به حفاظت برنج و فولاد بپردازد ، مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور از سه نوع بازدارنده مختلف فسفوناتیآمینوتری متیلن فسفونیک اسید(AMP) فسفینوپلی کربوکسیلیک اسید ، (PPC) ۱- هیدروکسی اتان – ۱و ۱- دی ، فسفونیک اسید(HEDP) و سه نوع بازدارنده آزول بنزوتری آزول (BTA) تولیل تری آزول ، (TTA) مرکاپتو بنزو تری ، آزول(MBT) استفاده گردید. ابتدا از ترکیب هر یک از بازدارنده های فسفوناتی با فسفات ، پلی فسفات ، روی و مولیبدات سه نوع بازدارنده ترکیبی مناسب برای حفاظت فولاد در آب ساخته شد . سپس هر یک از بازدارنده های آزول به طور جداگانه به بازدارنده های ترکیبی آماده شده اضافه گردید و عملکرد بازدارندگی آنها در آب با هدایت الکتریکی μS/Cm۶۰۰۰ روی برنج مورد بررسی قرار گرفت . آزمایشهای DC پلاریزاسیون ، میکروسکوپی الکترونی و آنالیز EDAX جهت بررسی عملکرد بازدارنده ها مورد استفاده قرار گرفتند . نتایج آزمایشها نشان داد که راندمان بازدارندگی وابسته به نوع بازدارنده آزول و نوع بازدارنده فسفونات است و ترکیب بازدارنده هایAMP و BTA بهترین راندمانبازدارندگی را دارد.