سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا طرقی نژاد – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان ۸۴۱۵۴
مهدی صالحی – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان ۸۴۱۵۴
فخرالدین اشرفی زاده – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان ۸۴۱۵۴

چکیده:

دراین پژوهش عملیات برونایزینگ بااستفاده ازدوپودر باترکیب مختلف یکی حاوی کاربید بر با نام تجارتی اکابر و دیگری حاوی اسیدبوریک برروی فولاد ابزار کربنی انجام گرفت و تاثیر تغییر ترکیب پودر برروی مورفولوژی ضخامت سختی و رفتارتریبولوژیکی لایه های براید مورد بررسی قرارگرفت به منظور بررسی ساختارمیکروسکوپی شیب سختی و تشخیص نوع لایه براید تشکیل شده به ترتیب ازمیکروسکوپ الکترونی روبشی میکروسختی سنج ویکرز و دستگاه پراش پرتوایکس استفاده گردید همچنین مقاومت سایشی و ضریب اصطکاک لایه های براید با بهره گیری ازیک دستگاه سایش رفت و برگشتی اندازه گیری شد و سپس با بررسی سطوح و ذرات سایش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مکانیزم سایش نیز تعیین گردید نتایج حاصل نشان میدهد که سختی بدست امده ازترکیب حاوی اسیدبوریک بیشتر ازاکابر است همچنین مقاومت سایشی این نمونه به مراتب بهتر ازنمونه برونایز شده با پودراکابر است ولی ضخامت لایه براید تشکیل شده توسط پودر اکابر بیشتر و ازمورفولوژی دندانه دارتری برخوردار است مکانیزم حاکم برسایش درهردونمونه یکسان و بطور عمده خستگی سطحی است