سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمود جدی – دانشگاه تبریز
مرتضی همایون صادقی –
میرمحمد اتفاق –

چکیده:
یکی ازعواملی که میتواند منجر به خرابیهای فاجعه باردرسیستم های دوار گردد بروز و گسترش ترک می باشد برای بررسی پایداری شفت دوار ترک دار دراین مقاله با استفاده ازروش المان محدود سیستم مدل و تحلیل شد سه حالت برای تحلیل شفت درحالت دوار درنظر گرفته شد درحالت اول شفت سالم درحالت دوم شفت ترک دار ۲۰درصد و درنهایت شفت با ترک ۵۰درصد تحلیل شد با استفاده از این تحقیق می توان مشاهده نمود که با افزایش عمق ازناپایداری سیستم کاسته میشود اندازه گیری های تجربی بهمنظور تعیین تاثیر ترک عرضی درحین دوران نشان میدهد که وجود ترک سبب افزایش نسبی دامنه و کاهش فرکانسهای طبیعی سیستم می شود.