سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آریا بدیعی –
اورنگ عطایی –
علی رضا باهنر –
محسن ظفری –

چکیده:

ضررهای اقتصادی ورم پستان در گله های صنعتی گاو شیری بر کسی پوشیده نیست و به جهت هزینه درمانی بالا و همچنین از دست رفتن تولیدات و حتی در مواردی حذف دام بیمار، باعث شده است که بیشترین توجه به سمت روش های درمانی جدیدتر و موثرتر معطوف گردد . برای نیل به این هدف، کارآزمایی بالینی مذکور جهت بررسی تاثیر تزریق عمومی داروهای تایلوزین، انروفلوکساسین و ترکیب پنی سیلین – استرپتومایسن در دوره خشکی بر کاهش میزان وقوع اورام پستان در گاوهای تازه زا انجام پذیرفت . در تحقیق حاضر واحد مطالعه کارتیه بوده که براساس شمارش سه دوره آخر سلول های پیکری ( سل کانت ) شیر آنها قبل از شروع دوره خشکی به دو گروه غیر آلوده ( با سل کانت کمتر از ۲۵۰ هزاردر میلی لیتر ) و آلوده ( با سل کانت بیشتر از ۲۵۰ هزار ) تقسیم شده و به صورت تصادفی در یکی از گروه ها به شرح زیر قرار گرفته اند . الف – گروه شاهد منفی شامل ۵۶ کارتیه غیر آلوده ) ۱۴ راس گاو ) بوده و هیچگونه درمانی را در طول دوره خشکی دریافت نکردند . ب – گروه شاهد مثبت شامل ۷۲ کارتیه آلوده ۲۶) راس گاو ) بوده و مانند گروه شاهد منفی در طول دوره خشکی هیچگونه درمانی را دریافت نکردند . ج – گروه درمانی تایلوزین شامل ۷۰ کارتیه ) ۲۵ راس گاو ) بوده که ۱۴ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن داروی تایلوزین ۲۰ درصد را سه روز متوالی از طریقعضلانی ۲ هفته قبل از تاریخ انتظار زایش دریافت نمودند . د – گروه درمانی انروفلوکساسین شامل ۶۴ کارتیه ۲۲) راسگاو ) بوده که ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن داروی انروفلوکساسین را به صورت زیر جلدی ۲ هفته قبل ازتاریخ انتظار زایش دریافت نمودند . ه – گروه درمان با ترکیب پنی سیلین – استرپتومایسین شامل ۸۳ کارتیه ۳۰) راس گاو ) بوده که به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، ۱۸۰۰۰ واحد بین المللی پنی سیلین جی پروکائین و ۱۸ میلی گرماسترپتومایسین را سه روز متوالی به صورت عضلانی ۲ هفته قبل از تاریخ انتظار زایش دریافت نمودند . اگر چه تجزیه و تحلیل آماری نتایج بدست آمده نشان داد که تزریق داروهای به کار گرفته شده تاثیر معنی داری در کاهش میزان شیوع عفونت های موجود ( عمدتا از نوع استافیلوکوکوس اورئوس ) و نیز جلوگیری از بروز عفونت های جدید نداشتندP>0.05 ) ( اما رژیم درمانی با تایلوزین در درمان عفونتهای موجود در ابتدای دوره خشکی و جلوگیری از بروز عفونتهای جدید در گاوهای تازه زا در مقایسه با سایر گروههای درمانی کارایی بیشتری را نشان داد