سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهرداد یارنیا – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
الناز فرج زاده –
نیما نوبری –
وحید احمدزاده –

چکیده:

افزایش روز افزون قیمت کودهای شیمیائی در جهان، ضرورت اقتصادی بودن تولید، آلودگی آب های زیرزمینی و تخریب ساختمان خاک در اثر مصرف بی رویه و ناآگاهانه کودهای شیمیائی مشکلاتی است که باید با روش های مناسب، آن ها را حل کرد . تغذیه برگی روشی برای کاهش مصرف کودهای شیمیائی و خطرات محیطی آن ها است (.۲) محلول پاشی باعث می گردد که مواد غذائی، سریعتر جذب گیاه شده و به همة بخش های گیاه در زمان کوتاه انتقال یابد . تعادل عناصر غذائی در محلول پاشی می تواند حفظ گردد که این امر در جذب از خاک ممکن نمی باشد (. ۸) برای درختان میوه و غلات در هنگام رشد و نمو میوه ها و دانه ها، محلول پاشی عناصر غذایی نتیجة مثبتی خواهد داشت ).۵) تحقیقات نشان داده است که محلول پاشی عناصری مثل ب קֱر، مس، منیزیم، منگنز و روی در شرایط خاک های ایران از مصرف آن ها در خاک برای رفع سریع کمبود، آسان تر بودن اجرای آن، کاهش سمیت ناشی از تجمع این عناصر در خاک و جلوگیری از تثبیت، مناسب تر است ).۳) آزمایشات نشان داده است که محلول پاشی بر معمولاً تأثیر سریع تر و بیشتری بر روی گیاه دارد و محلول پاشی زمانی انجام می گیرد که گیاهان جوان در حدود ۸ سانتی متر طول دارند ).۶) مصرف آهن سبب افزایش عملکردکمی و کیفی کلزا گردیده و ارتفاع گیاه ، میزان فتوسنتز و فعالیت نیترات ردوکتاز را در کلزا افزایش می دهد . (۹) کاربرد سولفات منگنز به مقدار ۳ کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی ، عملکرد قند خالص را در چغندرقند حدود ۹/۲ درصد نسبت به شاهد افزایش داد . (۱) البته شک های زیادی در زمینه شکل فعالیت منگنز محلول پاشی شده به وجود آمده و با وجود اینکه در این مورد اطلاعات زیادی به دست آمده است ولی هنوز نتایج کاملاً واضح و روشن در دسترس نمی باشد ).۷) محلول پاشی روی در زمان کمبود اینعنصر در آفتابگردان مفید واقع گردیده و باعث افزایش این عنصر در بخش هوائی گیاه گشته است ). ۴) محلول پاشی به عنوان یک مکمل برای کوددهی و تکنیکی مؤثر جهت ترقی رشد گیاه و توان گیاهان زراعی به وسیلة جذب سریع و سرعت بخشیدن به انتقال عناصر جذب شده از برگ ها به ارگان های مختلف می باشد لذا هدف در این آزمایش ارزیابی اثرات محلول پاشی تعدادی از عناصر میکرو بر محصول چغندرقند در شرایط مزرعه می باشد .