سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی نصرالهی – دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا ساری – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران

چکیده:

تاثیر تغذیه بر رشد و تکوین مراحل لاروی B. Improvisus تحت شرایط کنترل آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. این مطالعه برای اولین بار روی جمعیت کشتی چسب ناحیه خزر جنوبی صورت گرفته است. میزان رشد، بقا و اندازهبرای هر جیره غذایی اندازه گیری شده و لاروها زیر میکروسکوپ نوری مطالعه شدند. با تشریح جانور مجموعه تخم ها در مراحل آخر جنینی خارج شد و سپس در آب دریا در پتری دیش قرار گرفت. در پتری دیش لاوهای نوپلئوس از کپسول تخم ها خارج شده و در آزمایش حاضر مورد استفاده قرار گرفتند. لاروهای خارج شده در بشرهای ۶۰۰ میلیلیتر ( یک لارو به ازای ۰۰/۵لیتر) در جیره غذایی تک جلبک (Chaetoceros sp., Chlorella sp., and Senesmus sp.) در دو غلظت ۱۰۵*۱ و ۱۰۵*۲ سلول در میلی لیتر تحت نور دائمی و دمای ۱+۲۰درجه سانتیگراد قرار گرفتند اکثر لاروهای مرحله II که از Chaetoceros و Chlorella تغذیه کردند، مراحل لاروی خود را پس از هفت روز کامل کردند. اما لاروهایی که از Senedesmus تغذیه کردند، در مرحله II باقی ماندند. مدت زمان بین مرحله II به III در تغذیه با Chlorella کوتاه تر از Choatoceros بود. حالت عکس این مورد برای مدت زمان بین مرحله IVبه VIمشاهده شد. حداکثر مرگ و میر در تغذیه باSenedesmus و حداقل آن در تغذیه با Choatoceros دیده شد. غذای ترکیبی (Chaetoceros sp., Senedesmus sp., and Chlorella sp.)منجر به کوتاه تر شدن دوره لاروی ش(۶روز).