سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد صادقی – دانشجوی رشته زراعت دانشگاه زابل,
احمد اکبری نیا – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
محمد گلوی – استادیار دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر خاک مصرف کود نیتروژن دار و محلول پاشی کود مایع بر خصوصیات گیاه داروئی کدوی تخمه کاغذی، آزمایشی در سال زراعی ۸۳ در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، به صورت کرتهای خرد شده و در قالب طر ح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد . فاکتورهای مورد مطالعه شامل چهار سطح نیترو ژن به صورت خاک مصرف (۰، ۲۵، ۵۰ و ۷۵ کیلوگرم در هکتار ) به عنوان فاکتور اصلی و چهار سطح کود مایع به صورت تغذیه برگی (۰، ۲، ۳ و ۴ در هزار ) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. با افزایش سطح کود نیترو ژن به صورت خاک مصرف نیز صفات فوق افزایش نشان دادند و با کاربرد ۷۵ کیلوگرم در هکتار بیشترین میزان آن ها دیده شد . نتایج نشان داد که کا ربرد کود مایع (تغذیه برگی ) به تنهایی باعث افزایش عملکرد دانه، وزن میوه، تعداد میوه در بوته، تعداد دانه در میوه، نسبت وزن دانه به میوه و وزن هزار دانه در مقایسه با شاهد گردید و با کاربرد ۴ در هزار تغذیه برگی بیشترین میزان مقادیر فوق بدست آمد . کاربرد توأم کو د خاک مصرف و تغذیه برگی در مقایسه با کاربرد جداگانه هریک تاثیر بیشتری بر صفات مورد بررسی گذاشت.