سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علیرضا شکیبا – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم محیطی، گروه سنجش از د
مهدی رهنما – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم محیطی، گروه

چکیده:

یکی از سوالات کلیدی در خصوص ابعاد پدیده گرم شدن زمین این می باشد که چه اتفاقی بر روی میزانکربن موجود در خاک که درمواد آلی خاکها وجود دارد، خواهد افتاد، اگر میانگین متوسط درجه حرارت سطح زمین افزایش یابد. این مقالع تلاش دارد تا اثرات تغییرات عناصر اقلیمی از قبیل حرارت خاک و بارندگی را بر روی کربن موجود در خاکهایجهان مطالعه نماید. کلیدفهم اثرات احتمالی تغییر اقلیم، مطالعه روابط بین پدیده ؟؟ و رژیم حرارتی خاکها می باشد؛ چرا که در این خصوص دمای خاک موثرتر از دمای هوا می باشد. اگر ما قادر باشیم رژیم حرارتی خاک را فهمیده و آن را به صورت مدل بیان نمائیم، قطعا ما می توانیم به مدلسازی اثرات احتمالی سناریوهای [] بر روی کربن آلی خاک بپردازیم. برای مدلسازی و پیش بینی درجه حرارت خاک، این تحقیق از یک مدل حرارتیخاک استفاده نموده است. مدل مورد نظر از داده های اقلیمی و خاک استفاده کرده و وابسته به تعدادی پیش فرضهایی می باشد. برای مثال، خاک به عنوان یک محیط همگن در مظر گرفته شده است. درجه حرارتخاک در عمق ۳۰ سانتیمتری برای صد سال آینده تحت تاثیر سه شرایط متفاوت اقلیمی از طریق داده های درون یابی شده از مدلهای کامپیوتری و مجموعه ای از داده های جهانی خاک تخمین زده شده است. درجه حرارت خاک پیش بینی شده ، اطلاعات بارندگی و مجموعه داده های جهانی خاک تخمین زده شده است. درجه حرارت خاک پیش بینی شده، اطلاعات بارندگی و مجموعه داده های جهانی پوشش گیاهی در مدل کربن مورد استفاده قرار گرفته است تابدان وسیله بتوان تاثیر احتمالی تغییرات اقلیمی را بر روی کربن آلی خاک مورد مطالعه قرار داد.
نتایجاین تحقیق نشان می دهد که سطح آلی موجود درخاکهای جهان در نتیجه افزایش در درجه حرارت خاک و بارندگی، کاهش پیدا خواهد نمود. نتایج همچنین نشان میدهد که پدیده ؟؟ بطور متفاوتی مناطق مختلف طبیعی و اقلیمی بر روی زمین رامتاثر خواهد نمود.
لازم به توضیح است که داده های مدل شده متعددی وجود دارد که این مقاله تنها از یکی از آنها استفاده نموده است. نتایج بدست آمده نیز تحت تاثیر یکسری ساده سازیها در مدلها و داده ها بوده و ارائه محیط واقعی و روباط خاکم در جو، اقیانوسها و خشکی ها در مطالعغاتی از این قبیل بسیار مشکل و تقریبا درحال حاضر غیر قابل ممکن می باشد. اگرچه نتایج این تحقیق (همانند سایر کارهای قبلی) نشان می دهد که سطح مواد آلی در خاکهای جهان با توجه به افزایش درجه حرارت و بارندگی رو به کاهش خواهد رفت، کماکانبه دلیل مطالب ذکر شده در فوق نمی توان قطعا دقت نتایج را کاملا نتایج را کاملا تایید نمود. لذا مطالعات و دقت بیشتر در مدلهای کامپیوتری در جهت تعیین هرچه بهتر اثرات بر روی پدیده های مختلف امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.