سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اصغر وطنی اسکویی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی تهران
علی خوشه چرخ – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

ارزیابی خسارت در سازه به دو روش کیفی و کمی انجام میشود. روش کیفی نوعی ارزیابی سریع می باشد که توسط مشاهده عینی در محل انجام می شود. روش کمی دقیق تر بوده که توسط ازمایش و تحلیل های کامپیوتری صورت می گیرد. در این مقاله با استفاده از روش کمی تاثیر درصد فولاد طولی ستون روی پاسخ های لرزه ای نظیر جابجایی، نسبت دریافت، شتاب، برش طبقه و شاخص خسارت در قاب بتن مسلح سه و پنج طبقه مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی در چهار قاب سه طبقه و چهار قاب پنج طبقه با شکل پذیری متوسط که در آنها فقط پارامتر فولاد طولی ستون در محدوده مجاز آیین نامه آبا متغیر می باشد انجام می شود. قاب تحت اثر شتابنگاشت زلزه های همخوان با بیشینه شتاب های مختلف توسط نرم افزار IDARC V6,1 با روش تاریخچه زمانی غیر خطی تحلیل شده است. در نهایت رابطه خسارت با پاسخ های لرزه ای برای درصدهای متغیر فولاد طولی ستون در قاب ها ارزیابی می شود.