سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر اکرامی – استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد -دانشگاه صنعتی شریف
محمدجعفر مولایی – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد -دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق یک فولاد کم کربن تحت چرخه های مختلف عملیات حرا رتی قـرار گرفـت و فولادهـای دوفازی ) ) DP با درصد حجمی مختلف مارتنزیت شبکه ای به دست آمـد . نمونـه هـای عملیـات حرارتـی شده تحت پیش کرنش به میـزان %٣ در دمـای پیـر کرنشـی دینـامیکی ) ) ٣٠٠ °C قـرار گرفتنـد . اثـر پیـر کرنشی دینامیکی بر خواص کششی دمای ا تاق این فولادها بررسی و بحـثشـد . آزمایشـات خسـتگی بـه منظور به دست آوردن تاثیر پیر کرنشی دینامیکی بر منحنی تنش – طول عمر خستگی فولادهای DP ، قبل و بعد از پیش کرنش در دمای بالا انجام و سطوح شکست خستگی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM ) مطالعه شد . مشخص شد کـه پیـر -کرنشـی دینـامیکیDSAدر فولادهـای DPباعـث افـزایشاستحکام تسلیم و کششی و کاهش درصد ازدیاد طول تا شکسـت مـی شـود . حـد خسـتگی فولادهـای دو فازی که در دمای بالا تحت پیش کرنش قرار گرفته اند نسبت به فولادهایی کـه پـیش کـرنش داده نشـدهاند، افزایش می یابد . مطالعات سطح شکس ت خسـتگی نشـان داد کـه رشـد تـرک خسـتگی در فولادهـای دوفازی با مورفولـوژی مارتنزیـت شـبکه ای از هـر دو فـاز ( فریـت و مارتنزیـت ) عبـور مـی کنـد و مسـیر ترجیحی برای رشد از فاز خاصی وجود ندارد