سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
لیلا زندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه تربیت مدرس
رضا عرفانزاده – استادیار گروه مرتعداری، دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول مکاتبات)
حامد جنیدی – استادیار گروه مرتعداری، دانشگاه کردستان

چکیده:
مراتع یکی از مهمترین منابع تنوع زیستی در دنیا بوده و بیش از نیمی اراضی دنیا را به خود اختصاص داده اند. در طی یک قرن اخیر در اقصی نقاط دنیا ، رشد فزاینده جمعیت نیاز به غذا را افزایش داده و بشر خواسته یا ناخواسته جهت رفع نیازهای غذایی خود مجبور به حداکثر رساندن استفاده از زمین بدون توجه به توان طبیعت شده است. این حداکثر استفاده از زمین در کاربری‎های مختلف اثرات متفاوتی داشته و با تغییر کاربری اراضی تشدید خواهد شد. در این تحقیق سعی شده است با نگرشی اکولوژیک به بررسی تأثیر تغییر کاربری مرتعی به اراضی کشاورزی بر میزان تغییر پذیری تنفس میکروبی پراداخته شود. برای این منظور چهار کاربری اراضی شامل ۱) مرتع ۲) دو نخودزار ۳) دو گندم زار ۴) دو باغ به عنوان محدوده مطالعاتی انتخاب و نمونه برداری به شکل تصافی-سیستماتیک انجام شد تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که در اثر تغییر کاربری اراضی تنفس میکروبی در باغ به طور معنی داری افزایش و در سه کاربری دیگر تفاوت معنی داری مشاهده نشد.