سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید فضل اله قریشی – دانش آموخته کارشناسی ارشد و استادیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
رسول پیرمحمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد و استادیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
اسدالله تیموری یانسری – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی ساری

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تفاله سیب سیلو شده بر روی قابلیت هضم جیره ها و فاکتور های خونی گاوهای شیرده هلشتاین آزمایشی با به کار بردن طرح مربع لاتین ۳*۳ به صورت چرخشی با سه جیره غذایی (سطوح مختلف تفاله سیب سیلو شده)، سه دوره آزمایشی و سه راس گاو شیرده چند شکم زایش انجام شد. جیره های غذایی به ترتیب شامل صفردرصد تفاله سیب سیلو شده (T0) و ۱۵ درصد تفاله سیب سیلو شده(T15) و ۳۰ درصد تفاله سیب سیلو شده(T30) بر اساس مادهخشک بودند و در جیره های آزمایشی تفاله سیب سیلو شده به عنوان جایگزین یونجه در نظر گرفته شده بود.
قابلیت هضم پروتئین و NDF در جیرهای آزمایشی یکسان بود در حالی که قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی آنها به صورت معنی داری افزایش نشان می داد. محدوده فاکتورهای خونی گاوهای تغذیه کننده از تیمارها ی آزمایشی مشابه بود و افزایش تفاله سیب سیلو شده در جیره، فاکتور های خونی گاوها را از دامنه نرمال خارج نکرد. در کل نتیجه گیری شد که استفاده از تفاله سیب سیلو شده در سطح ۳۰ درصد از ماده خشک جیره در صورت استفاده از یک منبع پروتئینی مناسب، امکان افزایش ماده خشک مصرفی گاوهای شیرده هلشتاین بدون تاثیر منفی بر فاکتور های خونی آنها را فراهم می کند.