سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
علی اکبر شهری مجارشین – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی،دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز، گروه مدیریت، تبریز، ایران
لیلا حیدری – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی،دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز، گروه مدیریت، تبریز، ایران.

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد بازرگانی شرکت های کارگزاری در بورس اوراقبهادار تهران می باشد. در این پژوهش به بررسی تأثیر ابعاد داخلی و خارجی تفکر استراتژیک بر عملکرد بازرگانی شرکت هایکارگزاری پرداخته شده است. مولفه های متغیرمستقل تفکر استراتژیک شامل ابعاد داخلی (فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی وقابلیتها و استعدادهای سازمان) و ابعاد خارجی (تغییرات بازار و تغییرات تکنولوژی) بوده و متغیر عملکرد بازرگانی نیز به عنوان متغیر وابسته می باشد. روش تحقیق کتابخانه ای و پیمایشی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده و در سطح استنباطی از روش آماری همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. در این پژوهش ۲ فرضیه اصلی و ۵ فرضیه فرعی به بوته آزمایش گذاشته شده است.نتایج تحقیق بیانگر این است که مولفه های فرهنگ سازمانی، ساختارسازمانی، قابلیتها، استعدادهای سازمان و تغییرات تکنولوژی تأثیر مستقیم و رابطه ی معنی داری با عملکرد بازرگانی داشته ومولفه ی تغییرات بازار تأثیر معکوس و معناداری بر عملکرد بازرگانی شرکت های کارگزاری دارد.