سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
علیرضا محسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا خواجویی نژاد – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان
قاسم محمدی نژاد – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
به منظور بررسی تاثیرتلقیح بذرسویا باباکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم و کاربرد کودنیتروژن برگره بندی و عملکرد سویا ازمایشی درمزرعه بصورت کرتهای خردشده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی باسه تکرار درکرمان بهارسال ۱۳۹۱ موردمطالعه قرارگرفت عامل اصلی چهارتیمارکودی شامل: شاهد ۲۰۰کیلوگرم اوره درهکتار تلقیح بذرباباکتری سویا تلقیح بذرباباکتری سویا همراه ۵۰کیلوگرم اوره درهکتار و عامل فرعی ارقام سویا M7ویلیامز وL17 بودند نتایج نشان دادند که تیمارهای کودی برروی ارتفاع بوته تعدادنیام دربوته تعدادگره درریشه وزن گره درریشه و عملکرد دانه معنی دارشدند وبالاترین ارتفاع بوته تعدادنیام دربوته و عملکرد دانه باکاربرد ۲۰۰کیلوگرم اوره درهکتارحاصل گردید تلقیح بذرباباکتری ریزوبیوم سبب افزیاش تعدادگره و وزن خشک گره دریشه شد دررقم L17 ارتفاع بوته وتعدادنیام دربوته افزایش داشتند به نظر می رسد که به منظور افزایش عملکرد دانه درشرایط اقلیمی کرمان میتوان پیشنهاد نمود که ۲۰۰کیلوگرم اوره درهکتار ورقم L17به کاربرده شود