سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسین قربانی – دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی – دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سر الله گالشی – دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

تاثیر تنش شوری بر رشد و عملکرد دو رقم گندم زاگرش و تجن با چهار سطح شوری ۱۴/۵, ۸/۷, ۴/۷, ۱/۷ دسی زیمنس بر متر مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل صتفادی با سه تکرار در گلخانه دانشکده علوم زراعی اجرا گردید.