سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

وحیده جهاندیده – دانشجوی کارشناسی ارشد
افشین سلطانی – دانشیار دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سراله گالشی – دانشیار دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر قدرت بذر برداشت شده گیاه نخود آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در گلخانه چهار تکرار اجرا شد. فاکتورها شامل دو تاریخ کاشتو سه زمان قطع آبیاری در مراحل شروع گلدهی,١٠و ٢٠ روز پس از گلدهی و تیمار شاهد بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که تنش خشکی در زمان شروع گلدهی باعث کاهش قدرت بذر برداشت شده گیاه نخود می شود اما تنش خشکی در مراحل ۱۰ و ۲۰ روز پس از گلدهی بر قدرت بذر برداشت شده نخود تاثیری ندارد.