سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید عبدالرضا کاظمینی – مربی بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
سید محمد جعفر ناظم السادات – دانشیار بخش آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنش خش کی بر سرعت فتوسنتز گیاه گندم یک آزمایش مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با هفت تیمار و ٤ تکرار در مر کز تحقیقات کشاورزی کوشکک دانشگاه شیراز به اجرا در آمد . نتایج حاصله نشان داد که گرچه سرعت فتوسنتز در تیمار های تنش خش کی کاهش یافت ، ولی بیشترین کاهش مربوط به زمانی بود که تنش آبی در مرحله رشد زایشی و نه رشد رویشی اعمال گردید. در زمان هایی که از دیدگاه تامین آب محدودیت وجود دارد و نمی توان در هر دو مرحله رشد رویشی و زایشی آب را تامین نمود ،بهتر اس ت تامین آب به گونه ای انجام شود که گیاه در مرحله رشد زایشی و بخصوص در زمان پر شدن دانه باشد . به جز در تیمار دیم در سایر تیمارها ، با تنش شدید آبی ، مقدار دی اکسیدکربن زیر روزنه ای کاهش یافت . علی رغم بیشتر بودن مقدار دی اک سیدکربن زیر روزنه ای در تیمار دیم ، سرعت فتوسنتز و هدایت روزنه ای آن بسیار کمتر از سایر تیمار ها بود . این به مفهوم آن است که به نظر می رسد در تیمار دیم و به هنگام تنش شدید خشکی به علت عوامل محدودکننده غیر روزنه ای، از دی اکسیدکربن تجمع یافته زیر روزنه ای بطور موثر در فرایند فتوسنتز استفاده نشده است.