سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بهلول عباس زاده – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
ابراهیم شریفی عاشور آبادی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
مسعود فرج اللهی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

تنش خشکی یکی از مهم ترین مشکلات کشاورزی می باشد . در این تحقیق تأثیر تنش خشکی بر ویژگی های فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرنجبویه ). ) Melissa officinalis L ، در سال ۱۳۸۵ در شرایط مزرعه در شهرستان کـرج مـورد بررسـی T 2 ( بـدون تـنش ) ، T 1 تکرار بـا منظـور نمـودن تیمارهـای ۴ قرار گرفت . آزمایش به صورت بلوک های کامل تصادفی با %۸۰) ظرفیت زراعی ) ، %۶۰) T 3 ظرفیت زراعی ) ، %۴۰)T 4 ظرفیت زراعی ) و %۲۰) T 5 ظرفیت زراعی ) اجرا گردید . تـأ ثیر تنش خشکی بر کلروفیل a ، کلروفیل b ، پرولین، قندهای محلول، RWC ، بازده و عملکرد اسـانس در سـطح یـک درصـد معنی دار بود . تأثیر تنش خشکی بر کلروفیل کل در سطح پنج درصد معنـی دار بـود . مقایـسه میـانگین تیمارهـا نـشان داد کـه بیش ترین میزان کلروفیل a ، کلروفیل b و کلروفیل کل به ترتیب با میانگین ۱/۹۲۱ ، ۱/۱۹۷ ، ۲/۲۸۳ میلی گرم در لیتر مربوط به تیمارهای ) T 1 شاهد ) ، (۲۰%FC ) T 5 و ) T 1 شاهد ) بود، بیشترین تجمع پرولین با میانگین ۲/۱۱۲ میلی گرم در لیتر مربوط به تیمار(۲۰%FC ) T 5 بود . بالاترین مقدار قند محلول با میانگین ۲۵/۴۵ میلی گـرم در لیتـر متعلـق بـه تیمـار (۶۰%FC ) T 3 بود . حداکثر RWC با میانگین ۹۳/۳۶۹ درصد مربوط به تیمار ) T 1 بدون تنش ) می باشد . نتایج ایـن بررسـی نـشان داد کـه گیاه برای مقاومت به خشکی مقدار پرولین و قنـدهای محلـول را افـزایش مـی دهـد . هـم چنـین بـرای تولیـد اسـانس از گیـاه بادرنجبویه می توان از تنش متوسط ) (۶۰%FC استفاده کرد .