سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مژگان عبدشاهیان – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه شهید چمران اهواز
مجید نبی پور – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
علی کاشانی – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
موسی مسگر باشی – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تحقیقات نشان می دهد که پتانسیل آب درگیاه مادری بر طول عمر بذر و قدرت حیاتی و نیز کیفیت آن تاثیر می گذارد. به منظور بررسی اثر تنش خشکی در مرحله گرده افشانی بر قدرت حیاتی بذر گندم آزمایشی در سال زراعی ۸۰-۸۱ در مزرعه آزمایشی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز و شامل ۵ تیمار : شاهد، عدم آبیاری به مدت ۲۰، ۱۰ و ۳۰ روز پس از گرده افشانی و سپس آبیاری مجدد و تیمار بدون آبیاری از هنگام گرده افشانی تا پایان دوره رشد انجام شد . نتایج نشان داد که عدم آبیاری به مدت ۱۰ روزتاثیر معنی داری بر کاهش قدرت حیاتی بذور نداشته و با طولانی تر شدن مدت بی آبی و افزایش شدت تنش خشکی ( ۲۰ روز عدم آبیاری ) کاهش قدرت حیاتی نسبت به شاهد معنی دار است . هم چنین هر چه شدت تنش بیشتر می شود افت درصد بذور زنده نسبت به تیمار شاهد کاهش معنی داری نشان می دهد به طوری که عدم آبیاری در تمام مدت پس از گرده افشانی بیشترین کاهش را نشان می دهد. درصد افت قدرت حیاتی بذور در تیمار های ۳۰ روز عدم آبیاری تفاوت معنی داری با تیمار بدون آبیاری نداشته و حتی آبیاری مجدد پس از گذشت ۳۰ روز از گرده افشانی تاثیری در افت قدرت حیاتی نداشته است.