سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مریم حاجی بابائی – دانشگاه فردوسی مشهد، پردیس بین الملل، مشهد، ایران
مرتضی گلدانی – دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده:
به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف شوری بر صفات مورفولوژیکی گندم، آزمایشی در سال ۱۳۹۱ در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این آزمایش تنش شوری در ۵ سطح (S1: 0 ds/m ، S2: 3 ds/m، S3: 5 ds/m، S4: 7 ds/m،S5: 9 ds/m) بر روی صفات مورفولوژیکی رقم پیشگام مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش صفات طول ساقه، تعداد پنجه، تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن خشک دانه، طول سنبلچه، تعداد سنبلچه، حجم ریشه، وزن خشک ساقه و وزن خشک ریشه اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر اصلی سطوح مختلف شوری در سطح احتمال۱% معنی دار بود. در مجموع می توان نتیجه گرفت، افزایش سطوح مختلف شوری روی پاسخ های رشدی رقم پیشگام تاثیر منفی داشت.