سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید فرزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد
مجید نبی پور – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا مامقانی – دانشیاردانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تاثیرتنش شوری بر عملکرد واجزای عملکرد سه رقم گندم بنگوروخارچیا (ازارقام خارجی ) و چمران (رقم بومی ) با ٤ سطح شوری ۱/۲، ۱۲، ۶ و ۱۸ دسی زیمنس بر متر مورد مطالعه قرار گرفت . آزمایش بصورت کرتهای خردشده درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ٤ تکرار اجرا گردید . عملکرد دانه ، عملکرد بیولو ژیک و اجزای عملکرد در مرحله رسیدگی اندازه گیری شدند . در تمامی ارقام با افزایش شوری وزن دانه , تعداد سنبلچه درسنبله درهرسه رقم و تعداد دانه در سنبله بطور معنی داری کاهش یافت . عملکرد بیولو ژیک نیز در تمامی ارقام با افزایش شوری کاهش یافت . عملکرد دانه در ارقام مقاوم به شوری (بنگور وخارچیا ), بیشتر از رقم حساس به شوری (چمران ) بود. بطوریکه عملکرد دانه در رقم خارچیا حدود ٣٥ درصد بیشتر از رقم چمران بود ودرهرسه رقم درشوریهای ۱۲، ۶ و ۱۸ دسی زیمنس بر متر نسبت به شاهد بطور معنی داری کاهش یافت . شاخص برداشت نیز با افزایش شوری در هر سه رقم کاهش یافت.