سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نسترن ناجکار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی پردیس ابوریحان
ایرج اله دادی – استادیار دانشکده کشاورزی پردیس ابوریحان
مهدی تاج بخش – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
غلامعباس اکبری – استادیار دانشکده کشاورزی پردیس ابوریحان

چکیده:

در این بررسی در یک آزمایش گلخانه ای تاثیر تنش شوری بر میزان غلظت کلروفیل، کربوهیدرات های محلول پرچم برگ ٣ رقم گندم مورد ارزیابی قرار گرفت . این تحقیق در قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار بررسی شد . نمونه برداری از پرچم برگ تیمار شاهد و تنش در مرحله خوشه رفتن صورت گرفت . تنش شوری وزن خشک شاخساره را در ارقام روشن ، رسول ، قدس ، نوید به ترتیب ۳۳، ۵۱/۳، ۴۶ و ۳۶ درصد کاهش داد. تحت شرایط تنش میزان کلروفیل رقم رسول کاهش بیشتری را نشان داد . طبق نتایج غلظت کربوهیدرات های محلول پرچم برگ با افزایش شوری ، افزایش معنی داری نسبت به شاهد نشان دا دند . بطوریکه رقم نوید بیشترین افزایش و رقم قدس کمترین افزایش را نسبت به شاهد نشان داد . بر اساس نتایج ، رقم روشن کمترین میزان یون سدیم پرچم برگ و رقم قدس بیشترین میزان سدیم را نشان داد که با بیشترین کاهش در میزان پتاسیم در همین رقم همراه بود.