سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید دلارام – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وامق رسولی – عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده معدن، متالورژی و نفت

چکیده:

شناخت تأثیر تنشهای برجا بر روی مکانیسم گسیختگی دیواره چاه های نفتی، از اهمیت خاصی برخوردارست . با توجه به هندسه چاه، تنشهای مؤثر وارد بر دیواره چاه و فشار سیال حفاری،
گسیختگی های بوجود آمده در دیواره چاه های نفتی را میتوان از نظر مکانیسم، به دو گروه اصلی برشی و کششی تقسیم نمود . در این مقاله، تنشهای برجا، در اطراف چاه مورد مطالعه که در یکی از میادین جنوب غربی ایران واقع است، تخمین زده شد و با استفاده از کد کامپیوتری نوشته شده، مکانیسم گسیختگی آن در اعماق مختلف، مورد تحلیل قرار گرفت . با توجه به معیارهای گسیختگی
برشی و کششی بدست آمده، برای هر یک از این گسیختگی ها، فشار بهینه گل حفاری برای اعماق مختلف بدست آمد که با اعمال این فشار، دیواره چاه مورد مطالعه پایدار بود