سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابراهیم فرخی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر‐ بخش تحقیقات دانه های روغنی
جهانفر دانشیان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر‐ بخش تحقیقات دانه های روغنی

چکیده:

به منظور تعیین تاثیر تنش کم آبی بر هیبریدهای تری وی کراس و سینگل کراس آفتابگردان ، تعداد ٢٩ هیبرید تری وی کراس و پنج هیبرید سینگل کراس آفتابگردان به همراه ارقام Hysun25 رکورد و BOP1 جمعًا ٣٦ تیمار در یک طرح لاتیس ساده (۶×۶) دو تکراری در دو شرایط معمولی آبیاری و تحت شرایط تنش با همدیگر مقایسه شدند . نتایج حاصل نشان داد که در شرایط معمولی آبیاری هیبریدهای تری وی کراس (۱۸×CMS31)ا×R232 ، (۱۷×CMS31) × ا R244 و R244 × ا (۱۸×CMS31) با عمل کرد های ۴/۵۰۵، ۴/۱۱۵، و ۴/۰۲۸ تن در هکتار ودر شرایط تنش آبیاری سینگل کراس CMS60/2×R43 و تری وی کراسهای (R244 × (CMS31×۱۷ و ۱۷×CMS60/52)×R103 به ترتیب با عملکرد های ۱/۳۵۸، ۱/۳۳۲ و ۱/۲۶۲ تن در هکتار بیشترین عمل کرد را دارند . بر اساس تجزیه واریانس مرکب نتایج بدست آمده هیبرید تری وی کراس ۱۷×CMS31×R244 و سینگل کراس مهر چون در هردو شرایط معمولی و تحت تنش عمل کرد بالائی داشتند در تجزیه مر کب نیز بالاترین عمل کرد را دارند . از نظر شاخص حساسیت به خشکی، کمترین مقدار حساسیت به خشکی را هیبرید تری وی کراس ۱۷×CMS6052×R103 نشان داده و بعد از آن تری وی کراس ۱۸ ×CMS31×R43 و هیبرید سینگل کراس مهر قرار دارند . شاخص تحمل به خشکی نیز نشان می دهد هیبرید تری وی کراس ۱۷×CMS31×R244 و سینگل کراس مهر بیشترین مقدار تحمل به خشکی را دارند . جمع بندی نتایج بدست آمده از اجرای آزمایش در دو شرایط آبیاری معمولی و آبیاری تحت تنش نشان داد هیبریدهای تری وی کراس آفتابگردان برخلاف برخی تصورات عملکردی برابر و حتی بیش از سینگل کراس های معرفی شده دارن د. از آنجایکه این هیبرید ها از تر کیب سه لاین اینبرد بوجود آمده اند سازگاری خوبی نیز به شرایط تحت تنش نشان میدهند . تولید بذر آن در سطح وسیع ساده تر بوده مقدار بیشتری بذر از واحد سطح بدست می آید و در آینده می توان در شرایط معمولی و تحت تنش از هیبرید های تری وی کراس به عنوان راه حلی در تولید دانه آفتابگردان در کشور بهره برد.