سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدغلام رضا موسوی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عض
محمدجواد میرهادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدعطاا… سیادت – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
قربان نورمحمدی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطو ح آبیاری و کود نیتروژن بر عملکـرد ، اجـزای عملکـرد و رانـدمان مـصرف آب سـورگوم و ارزن علوفهای در شرایط آب وه وایی بیرجند،آزمایشی به صورت کرتهای دو بار خرد شده در قالـب طـرح بلـوک هـای کامـل تصادفی با سه تکرار انجام شد . اثر آبیاری در سه سطح ( تأمین ۳۳ ، ۶۷ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی ) وکود نیتـروژن در سـه سـطح ۴۶) ، ۹۲ و ۱۳۸ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ) در دو گیاه سـورگوم و ارزن علوفـه ای بـر روی صـفات مـذکور مـورد مطالعه قرار گرفت . نتایج حاصله نشان داد که اثر آبیاری، کود نیتروژن و نوع گیاه بر روی عملکرد تر و خشک کـل عل وفـه و راندمان مصرف آب بسیار معنی دار بود، به طوری که کاهش میزان آبیاری تـا حـد اعمـال تـنش شـدید ( تـأ مین % ۳۳ نیـاز آبی ) و تنش متوسط ( تأمین % ۶۷ نیاز آبی ) عملکرد علوفه خشک را به ترتیـب ۶۲/۶ و ۱۵/۵ درصـد نـسبت بـه تیمـار بـدون تنش کاهش داد . کم آبیاری تا حد اعمال تنش متو سط باعث افزایش معنی دار راندمان مـصرف آب نـسبت بـه تیمـار بـدون تنش و تنش شدید گردید . نتایج این تحقیق نشان داد که ارزن علوفهای نوتریفید در مقایسه با سورگوم علوفهای اسـپیدفید از نظر عملکرد تر و خشک کل علوفه و راندمان مصرف آب از برتری معنی داری برخوردار است . همچنین اثر متقابل آبیـاری و کود نیتروژن بر این صفات در سطح احتمال %۱ معنیدار بود و در همـه سـطوح آبیـاری افـزایش نیتـروژن، عملکـرد تـر و خشک کل و راندمان مصرف آب را به طور معنیداری افزایش داد