سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امین فرنیا – دانشجوی سابق دکتری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد،
قربان نورمحمدی – استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
احمد نادری – استادیار پژوهشی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
فرخ درویش – استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در رقم کلارک سویا د ر شرایط تنش خشکی و هم چنین کارایی نژادهای مختلف با کتری ریزوبیوم ژاپونیکوم، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تک رار در دو سال زراعی ١٣٨٢ و ١٣٨٣ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد اجرا شد . تیمار های آبیاری شامل چهار سطح خش کی، تنش ملایم ( ٨٥ % نیاز آبی گیاه )، تنش متوسط( ٧٠ % نیاز آبی گیاه )، تنش سخت ( ٥٥ % نیا ز آبی گیاه ) و آبیاری مطلوب(شاهد) به عنوان فا کتور اصلی و سه تیمار با کتری به نام های هلی نیترو، ریزوکینگ، نیتراژن و تیمار بدون تلقیح با با کتری(شاهد ) به عنوان فا کتور فرعی ، منظور گردیدند. مقدار آب آبیاری از طریق برآورد نیاز آبی گیاه و تش تک تبخیر ، محاسبه و اعمال گردید . در زمانکاشت تلقیح بذور با با کتری انجام گرفت. عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه، شاخص برداشت دانه و وزن صد دانه تعیین شد. نتایج نشان داد که تفاوت عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی در سطوح مختلف تنش و هم چنین در مقایسه تنش خشکی با شرایط مطلوب آبیاری معنی دار بود . بالاترین عمل کرد دانه و عمل کرد بیولوژیکی تحت شرایط مطلوب آبیاری از نژاد با کتری هلی نیترو به دست آمد ، با اعمال تنش ، تفاوت میان کارایی نژادهای با کتری تغییر یافت، در تنش ملایم و متوسط ، عملکرد دانه و عمل کرد بیولو ژیکی بیشتری از فعالیت نژاد با کتری ریزوکینگ حاصل گردید که نشان دهنده توانایی سازگاری این نژاد به شرایط تنش بود، اما در تنش سخت تفاوت قاب ل ملاحظه ای بین نژادهای با کتری مشاهده نشد . بنابراین در شرایط متفاوت محیطی ، با شناخت با کتری های سازگار به شرایط مذ کور، ک اهش خسارت ناشی از شرایط سخت محیطی امکان پذیر می باشد.