سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جمال داودی – گروه فیزیک، دانشگاه زنجان
نفیسه خسروی – گروه فیزیک، دانشگاه زنجان
الهام جعفری خمسه – گروه فیزیک، دانشگاه زنجان

چکیده:

بررسی اثر تهیجاهای شبکه بر خواص فیزیکی از قبیل دمای ذوب و ظرفیت گرمایی ویژه در حجم ثابت با استفاده از تکنیک شبیه سازی دینامیک مولکولی، موضوع بحث این کار پژوهشی است. با استفاده از پتانسیل lennard-jones در آنسامبل NVT طی یک مجموعه از گامهای دمایی، تغییرات خواص گرمایی بلوری که در آن تهیجاهایی با درصدهای متفاوت ایجاد شده بود مورد مطالعه قرار گرفت. از انطباق برخی از نتایج بدست آمده با مقادیر تجربی نئون به نظر می رسد، تکنیک شبیه سازی دینامیک مولکولی در تعمیم به بازه های دمایی و زمانی آزمایشگاهی و غیر آزمایشگاهی اطلاعات مفیدی در اختیار قرار دهد. نتایج بدست آمده بیانگر آن بودند که در این بلور، با افزایش تعداد تهیجاها، دمای ذوب کاهش و ظرفیت گرمایی ویژه در حجم ثابت افزایش می یابد.