سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه آصالح – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زاب
غلامرضا نوری – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
جهانگیر عابدی کوپایی – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا شهریاری – استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

چکیده:

در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران استفاده مجدد از آب می تواند وسیله ای برای جبران کمبو د آب باشد . با توجه به خشکسا لی های اخیر در ایران، رشد روز افزون جمعیت، توسعه شهرنشینی و صنعتی شدن، امروزه استفاده مجدد از پساب به عنوان یکی از منابع پایدار در کشاورزی حائز اهمیت می باشد . پلیمرهای مصنوعی نیز اصلاح کننده و بهبود دهنده ساختار خاک اند و باعث افزایش رشد گیاه، کاهش فرسایش آبی و بادی و افزایش نگهداشت آب می شوند . تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر توام پساب شهری و سوپرجاذب در رشد گونه نیتراریا و برخی خصوصیات خاک انجام گرفته است . نظر به اهمیت حفاظت از منابع آب و خاک انتظار می رود با انجام مطالعات پایدا ر در به کار گیری توام پساب و مواد نگهدارنده اقدامات ماندگاری در این راستا برداشت . این آزمایش در سال ۸۶-۸۵ در محل گلخانه های تحقیقاتی – آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا گردید . آزمایش در قالب طرح فاکتوریل کاملا تصادفی و در چهار تکرار در ۹۶ گ لدان اجرا گردید . تیمارها عبارت بودند از گیاه قره داغ (Nitraria schoberi) ، دو نوع خاک ( شنی و رسی ) سه مقدار سوپرجاذب ۰) ، ۴ ، (۸ گرم به ازای یک کیلوگرم خاک و دو نوع آبیاری ( پساب وآب ) و دو دوره آبیاری ۵) و ۱۵ روز یکبار ) مورد بررسی قرار گرفت .
نتایج نشان داد که نوع خاک، مقدار سوپرجاذب، نوع آبیاری و دوره آبیاری بر روی وزن تر گیاه اثر معنی داری دارد . نوع آبیاری و بافت خاک روی میزان مواد آلی خاک تاثیر معنی داری داشت . تاثیر متقابل آبیاری و سوپرجاذب روی میزان EC خاک اثر معنی داری داشت . نوع خاک و نوع آبیاری روی میزان pH خاک تاثیر معنی داری داشت . نوع خاک و نوع آبیاری و مقدار سوپرجاذب روی میزان Na خاک تاثیر معنی داری داشت . مقدار به کارگیری سوپرجاذب بر روی تعداد پایه، طول گیاه و طول ریشه، وزن تر و وزن خشک تاثیر معنی داری داشت . نوع آبیاری نیز روی وزن تر و خشک تاثیر معنی دا ری داشت . بنابراین در صورت استفاده از سوپر جاذب حتی در خاکهای بیابانی میتواند در احیائ بیولوژیک نقش موثری داشته باشد .