سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آیدا زینالی فرد – کارشناس معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
محکد کیا خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد تهران مرکز
اکبر پاشازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده:

انسان معلول درتقابل بامحیط مصنوع به فضایی پاسخگونیازمنداست تابتواند به نیازهای زندگی پاسخ دهد هم چنانکه هدف ازطراحی پارک و فضاهای سبزسنجیدن و ارزیابی امکانات کاربردی فضاوشناخت و رفع نیازهای افرادیک جامعه باشدواگر قبول داشته باشیم که افراد آسیب مند نیزجزئی ازافراد جامعه انسانی هستندبایدبه رفع معلولیتهایی قدم برداریم که بیشترفضاهای شهری و سبزرادربرگرفته اندمکانی برای گفتگومحیطی برای بازی کودکان فضایی برای آرامش و شادی ونهایتاگستره ای برای دیداراینها جوهره جذابیت فضاهای سبزاست که برای معلولین بالاخص روشندلان نیزاین قاعده برقرارمی باشد برای این امرباید تدبیری اندیشیده شودتاعلاوه بررعایت اصول و ضوابط کلی درساخت پارکهاایجادشود.