سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش معدن و علوم وابسته

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس محتشمی محتشمی – کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده:

این مطالعات تاثیر توسعه اقتصادی بر معادن را با توجه به اثر آزادسازی اقتصاد بر اشتغال بخش صنعت و معدن در ایران مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت و معدن به صورت تابعی از ارزش افزوده حقیقی، نرخ دستمزد حقیق، هزینه استفاده از سرمایه و شاخص های جهانی شدن در نظر گرفته شده است. نسبت صادرات به ارزش افزوده حقیقی، نسبت واردات به ارزش افزوده حقیق و نسبت مجموع صادرات و واردات به ارزش افزوده حقیقی به عنوان شاخص های باز بودن اقتصاد یا جهانی بکار برده شده اند.
از برآوردگر حداقل مرعات معمولی برای تخمین تابع تقاضای نیروی کار استفاده شده است. آمارها دوره زمانی ۱۳۸۲-۱۳۵۰ را پوشش می دهند و آزمون های لازم برای اجتناب از گرسیون های کاذب انجام شده است.
نتایج نشان می دهد که به غیر از نرخ دستمزد حقیقی، سایر متغیرها دارای رابطه مثبت و معنی دار با اشتغال در بخش صنعت و معدن در دوره مورد مطالعه در ایران می باشند.