سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر مهرتاش – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود علی اکبر گلکار – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سعید کمالی نیا – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ایران

چکیده:

در حال حاضر تولیدات پراکنـده در سـطح جهـان بـه دلایـل مختلف مورد توجه قرار گرفتـه انـد . بـه همـین منظـور، بـرای اسـتفاده از تولیـدات پراکنـده در مکانهـایی کـه منـابع انـرژی مناســبی در دســترس هســتند، عوامــل اقتصــادی و محیطــی مخصوص به هر منطقه می بایست مورد بررسـی قـرار گیرنـد . نصب ۱ DG در شبکه توزیع منافع زیادی دارد که مهمترین آنها کنترل ولتاژ و بهبود پایداری و کنترل تـوان راکتیـو و افـزایش ظرفیت توان انتقالی در شبکه است . البته در جایـابی و نصـبDG باید توجه خاصی به اثرات منفی احتمالی آن روی شبکهتوزیع داشته باشیم، که شاید بیشـترین ایـن تـاثیرات، مسـائل مربوط به سطح ولتاژ و هماهنگی حفاظتی باشد . در این مقاله، تاکید بر مسائل حفاظتی بوده و مشکلاتی که در این زمینه بـا نفوذ DG در شبکه ایجاد می شود بیان گشته و نیز به طراحی و هماهنگی رله و فیوز و ریکلوزر در شـبکه توزیـع و تغییراتـی که نیاز است ، پرداخته می شود . همچنین در شبیه سازی صورت گرفته توسط نرم افزار ETAP برای یک شبکه توزیـع شـعاعی نمونه ۶,۶ kV ، جریانها در حین خطا با حضور و عدم حضور DG ، در نقاط مختلف آورده شده و با یکدیگر مقایسه گشـتهاند . نتایج شبیه سازی نشان می دهد کـه تنظـیم همـاهنگی هـای حفاظتی با توجه به نوع خطا و فاصله از DG می بایست تغییـر نماید