سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

منصوره توجه – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم خاک دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی
سیدجعفر یثربی – استادیار بخش علوم خاک دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی

چکیده:

فسفر و روی از عناصر ضروری گیاه به حساب می آیند . گزارش ها نشان می دهند که کاربرد روی غلظت آن را در دانه گندم افزایش می دهد . کمبود روی علاوه بر کاهش عملکرد محصولات کشاورزی، موجب کاهش ارزش تغذیه ای آنها نیز می گرددآزمایش گلخانه ای بر روی ۱۸ نمونه خاک از نقاط مختلف استان فارس نشان داد که کاربرد روی در خاک علاوه بر ازدیاد وزن خشک، غلظت روی در شاخسار ذرت را نیز بطور قابل توجهی افزایش داد برزودر تحقیقات خود نشان داده است که در گندم کشت شده در خاک آهکی بیشترین ضریب همبستگی بین ماده خشک با روی کربناتی همراه با فسفر بومی خاک بدست آمده است . حسینینشان داد که مصرف روی در تمام سطوح غلظت و جذب روی در دانه را افزایش داد . سینگ و شوکلانیز گزارش کرده اند که مصرف روی باعث افزایش مشخص در رشد برگ، ساقه، دانه، وزن خشک و محصول در گیاه گندم می شود . سینک و همکارانطی یک آزمایش مزرعه ای برهمکنش مثبتی بین فسفر و روی در گندم مشاهده کردند . شرما و سکسیناملاحظه کردند که با افزایش سطوح فسفر میزان عملکرد و جذب فسفر افزایش یافت . هدف از این تحقیق بررسی اثر فسفر و روی بر جذب و غلظت این عناصر در کاه و کلش در دو واریته گندم ( دروم و نان ) در یک خاک آهکی با کمبود فسفر و روی در استان فارس می باشد