سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پروین رامک – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، خرم آباد,
رمضانعلی خاوری نژاد – استاد دانشگاه تربیت معلم تهران
حسین حیدری شریف آباد – دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
مسعود رفیعی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، خرم آباد

چکیده:

آزمایشی به منظور بررسی تاثیر تنش آب بر متابولیت های اسمزی شامل: پرولین، نیترات و قندهای محلول در دو گونه از گیاه اسپرس (Onobrychis. radiata & Onobrychis. viciifolia) با استفاده از طرح کاملا تصادفی به صورت فا کتوریل با چهار تک رار انجام گردید. چهل روز پس از کاشت تیمار های تنش آب براساس آبیاری در ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد رطوبت ظرفیت مزرعه روی دوگونه مذ کور تحت شرایط گلخانه با دمای حد اکثر ٣٨ درجه سانتیگراد و دمای حداقل ١٤ درجه سانتیگراد در دو مرحله رویشی و زایشی اعمال گردید . بررسی های بیوشیمیایی نشان داد که در هر دو گونه با افزایش شدت تنش، میزان قندهای محلول ، پرولین و نیترات در ریشه و اندام هوایی ، نسبت بهشاهد افزایش داشت . حضور متابولیت های مهمی چون قندهای محلول، پرولین و نیترات سبب بالا بردن توان تنظیم اسمزی و کاهش اثرات تنش آب شد . مقایسه دو گونه O. viciifolia & O. radiata نشان داد که گونه O. radiata به هنگام تنش میزان قند محلول، پرولین و نیترات بالاتری داشت و از این لحاظ با گونه O. viciifolia تفاوت معنی داری را نشان داد, بر اساس مشاهدات عینی گونه O. viciifolia قادر به تحمل سطح تنش FC ا ۵۰% نبود و خشک شد در حالیکه گونه O. radiata به راحتی این سطح از تنش را تحمل کرد.