سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آلهه طلایی پاشیری – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
مریم زهرایی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
محمدحسین فیض – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
مرتضی مظفری – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این پژوهش نمونه های سرامیکی Zn1-xLixO با غلظت های x=0/15 و x=0/25 به روش متداول سرامیکی تهیه شدند. برای بررسی اثر جانشانی لیتیوم در اکسید روی، تغییرات مقاومت ویژه بر حسب میدان الکتریکی اندازه گیری شد. گذار فاز فرو الکتریک- پاراالکتریک در نمونه ها به ترتیب در دماهای۳۰۲K و ۳۰۶K دیده شد. همچنین آشکار شدن حلقه های پسماند الکتریکی تایید کننده وجود ویژگی فرو الکتریسته در نمونه هاست.