سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا آبادیان – دانشکدة شیمی , دانشگاه علوم پایة دامغان , دامغان , ایران.
بهنام بهرامی – آزمایشگاه کاتالیست و مهندسی واکنش های شیمیایی , دانشکده مهندسی شیمی,
عباسعلی خدادادی – آزمایشگاه کاتالیست و مهندسی واکنش های شیمیایی , دانشکده مهندسی شیمی,
یدا… مرتضوی – آزمایشگاه کاتالیست و مهندسی واکنش های شیمیایی , دانشکده مهندسی شیمی,

چکیده:

خواص پروسکایت (x = 0, 0.1, 0.2, 0.3) La(1-x)SrxCoO(3-d) به عنوان مبدل کاتالیستی در اکسایش مونواکسید کربن خروجی از اگزوز اتومبیل ها مطالعه شد. پراش تابشX -پودر کاتالیست نشان می دهد که نمونة کلسینه شده ساختار پروسکایت دارد. هیچ گونه پیکی مربوط به اکسیدکبالت ( ۴ (Co3O در طیف XRD مشاهده نشد. مطالعة خواص اکسایشی-کاهشی(Redox Properties)این کاتالیست با استفاده از کاهش برنامه ریزی شدة دمایی(Temperature Programmed Reduction, TPR)و همچنین اندازه گیری های هدایت الکتریکی(Conductivity Measurements)نشان داد که جانشینی جزئی La با Sr تاثیری اساسی بر خواص اکسایشی-کاهشی این نمونه دارد. مطالعاتTPR کاتالیست های Co3O و ۴ La(1-x)SrxCoO(3-d) وجود اکسید کبالت را در پروسکایتLa(1-x)SrxCoO(3-d)تائید کرد. اندازه گیری های هدایت الکتریکی نشان داد که اکسایش- کاهش فرایندی سریع و برگشت پذیر در این کاتالیست ها می باشد.